0
0
فیلتر محصولات

اطلاعات بیشتر

gaz.png

گاز صفحه ای مستر هوم مدل E01

بدون رای
-10% قیمت : 5,670,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,103,000 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای مستر هوم مدل G506

بدون رای
-10% قیمت : 6,070,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,463,000 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای کن مدل IS9502

بدون رای
قیمت : 8,320,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,984,000 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V3

بدون رای
-10% قیمت : 10,232,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,208,800 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V4

بدون رای
-10% قیمت : 9,947,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,952,300 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V5

بدون رای
-10% قیمت : 9,947,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,952,300 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل G13

-10% قیمت : 9,588,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,629,200 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G24

بدون رای
-10% قیمت : 10,259,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,233,100 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V22

بدون رای
-10% قیمت : 9,856,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,870,400 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V25

بدون رای
-10% قیمت : 10,617,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,555,300 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V8S

بدون رای
-10% قیمت : 11,863,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 10,676,700 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V8

بدون رای
-10% قیمت : 11,865,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 10,678,500 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V14

بدون رای
-10% قیمت : 11,130,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 10,017,000 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi24

بدون رای
-10% قیمت : 7,106,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,395,400 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi24s

بدون رای
-10% قیمت : 7,293,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,563,700 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi35

بدون رای
-10% قیمت : 7,119,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,407,100 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi35s

بدون رای
-10% قیمت : 7,119,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,407,100 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi142

بدون رای
-10% قیمت : 7,286,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,557,400 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای مستر هوم مدل E02

بدون رای
-10% قیمت : 5,670,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,103,000 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای مستر هوم مدل E03

بدون رای
-10% قیمت : 5,960,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,364,000 تومان
NEW

گاز صفحه ای مستر هوم مدل E04

بدون رای
-10% قیمت : 5,960,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,364,000 تومان

گاز صفحه ای مستر هوم مدل G402

بدون رای
-10% قیمت : 5,315,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,783,500 تومان

گاز صفحه ای مستر هوم مدل G507

بدون رای
-10% قیمت : 6,070,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,463,000 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G13S

بدون رای
-10% قیمت : 9,588,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,629,200 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G15

بدون رای
-10% قیمت : 7,180,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,462,000 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G23

بدون رای
-10% قیمت : 4,808,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,327,200 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G26

بدون رای
-10% قیمت : 4,281,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,852,900 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G35

بدون رای
-10% قیمت : 10,487,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,438,300 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G83

بدون رای
-10% قیمت : 7,491,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,741,900 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G135

بدون رای
-10% قیمت : 9,537,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,583,300 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل G135S

بدون رای
-10% قیمت : 9,537,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,583,300 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi4

بدون رای
-10% قیمت : 5,953,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,357,700 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi6

بدون رای
-10% قیمت : 6,065,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,458,500 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi13

بدون رای
-10% قیمت : 7,426,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,683,400 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi13S

بدون رای
-10% قیمت : 7,426,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,683,400 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi14

بدون رای
-10% قیمت : 7,660,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 6,894,000 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi15

بدون رای
-10% قیمت : 6,142,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 5,527,800 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi23

بدون رای
-10% قیمت : 4,226,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,803,400 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi26

بدون رای
-10% قیمت : 3,957,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 3,561,300 تومان
پر بازدید
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل Gi97

بدون رای
-10% قیمت : 5,240,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 4,716,000 تومان

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V13

بدون رای
-10% قیمت : 10,919,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,827,100 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V15

بدون رای
-10% قیمت : 10,919,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,827,100 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V16

بدون رای
-10% قیمت : 11,130,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 10,017,000 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V21

بدون رای
-10% قیمت : 9,856,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 8,870,400 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای اخوان مدل ونوس V24

بدون رای
-10% قیمت : 10,617,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,555,300 تومان

گاز صفحه ای کن مدل pardyc

بدون رای
قیمت : 9,940,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 11,928,000 تومان
پر بازدید

گاز صفحه ای کن مدل IG8503

بدون رای
قیمت : 7,670,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,204,000 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه ای کن مدل IG8507

بدون رای
قیمت : 7,670,000 تومان قیمت در اخوان شاپینگ : 9,204,000 تومان
پر فروش‌

گاز صفحه‌ای

آشپزخانه‌های جدید هم همانند سایر بخش‌ها دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده‌اند. بزرگترین تغییر در آشپزخانه‌های امروزی استفاده از گاز صفحه‌ای است. گاز صفحه‌ای جدیدترین نوع گاز آشپزخانه است که به گاز توکار معروف اند که مزیت‌های بسیاری نسبت به گازهای سری قدیم دارند .

اجاق گازهای صفحه‌ای از تنوع زیادی برخوردار هستند و در هزاران طرح تولید می‌شوند ؛ اجاق‌ها رده‌ی مصرف انرژی مربوط به خود را دارند. گازهای صفحه‌ای به طور کل در دو مدل برقی و گازی تولید می‌شوند . مدل‌های برقی در کشور ایران به دلیل وجود گاز طبیعی چندان متداول نیست در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی از مدل‌های برقی آن‌ها استفاده می‌کنند ، اما مدل‌های گازی در ایران متداول است و در چند سال گذشته طرح‌های جدید آشپزخانه با این نوع از گازها از پایه طراحی می‌شوند !.

انواع اجاق صفحه‌ای

اجاق‌های صفحه‌ای را میتوان به دو بخش گازی و برقی تقسیم کرد . " اجاق‌های برقی " در ایران بازهم به گاز برقی معروف هستند و ما هم طبق روال جمع از گاز در این مطلب استفاده می‌کنیم. تعداد شعله‌های گاز صفحه‌ای با هم متفاوت است. نمونه‌های کوچک آن‌ دارای دو تا چهار شعله که برای خانه‌های کوچک و مصارف کم مناسب هستند و نمونه‌های بزرگتر شامل پنج تا هفت شعله که برای آشپزخانه‌های بزرگ و پرمصرف استفاده می‌شوند.

جنس صفحه‌ی این گازها شیشه‌ای یا استیل است. جنس شیشه‌ای از مقاوم‌ترین شیشه به اسم سکوریت است تا در مقابل گرما هیچ آسیبی نبینند. جنس استیل از استیل استنلس می‌باشد. شبکه‌ی شعله‌های این گازها معمولاً از جنس چدن است که براساس گرما هیچ آسیبی نمی‌بینند . گازهای صفحه‌ای به فندک خودکار مجهز هستند و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. این اجاق گازها دارای شعله‌ی پلوپز هستند و گرما را به‌تمامی نواحی قابلمه و ظروف به‌صورت یکنواخت هدایت می‌کنند. شعله پلوپز در برخی گاز‌ها در سمت راست یا چپ و در برخی وسط گاز می‌باشد .

خرید بهترین مارک اجاق گاز

این روزها برندهای ایرانی مانند مدل خارجی کیفیت بسیار بالایی را عرضه می‌ کنند که این امکانات در برابر قیمت آن‌ ها بسیار به صرفه است. برندهایی همچون آلتون ، داتیس ، استیل البرز ، اخوان ، کن ، لتو ، مسترهوم و هاردستون (Hardstone) جزو بهترین برندهای ایرانی هستند که در فروشگاه اینترنتی اخوان شاپینگ جهت فروش اینترنتی عرضه می‌ شوند.

خرید اینترنتی انواع گاز صفحه‌ای

جهت خرید اجاق گاز صفحه‌ای به فضای آشپزخانه توجه کنید.  جایگاه و رنگ هود و فر در انتخاب گاز بی‌تاثیر نیست. برای خرید می‌توانید به فروشگاه اینترنتی اخوان‌شاپینگ مراجعه نمائید. مشخصات، قیمت و بررسی اجاق گازهای صفحه‌ای موجود در این فروشگاه وجود دارد تا تمامی افراد براساس بودجه و نیاز خود سفارش را نهایی کنند و یک خرید آنلاین ، مطمئن و لذت‌بخش را تجربه کنند.

 • حمل و نقل مطمئن
  ارسال مستقیم از انبار
 • گارانتی اصلی
  تضمین اصلی بودن کالا
 • کمترین قیمت
  فروش همکاری
 • پشتیبانی آنلاین
  پشتیبانی تلفنی
0
WhatsApp
+